ඒ සොඳුරු මැයි කොමලිය..

සංකල්පනාව-රුචිර මාලින්ද (2000) වසරකට වරක් මල්වර වන ලස්සනම ලස්සන ඒ සොඳුරු මැයි කොමලිය පිට්ටනිය හාත්පස විසුරුවා මල්ගොමුවහැඩ

Read More

නිවන් යන්නට..

සංකල්පනාව-අනෝමා ජානකී මිහිදුකුලසූරිය (1977)     නිවන් යන්නට    ඔන්න මෙන්නලු    හිත………    නිවුනු හිත ගිනි 

Read More

96 කණ්ඩායම..

මේ අප පාසලේ 96 කණ්ඩායමේ සහෝදර සහෝදරයින් පිරිසක්. සෑම වර්ෂයකම අප පාසලේ දරු දැරියන්ට මෙන්ම අවට සහෝදර

Read More