1975-1977 ක්‍රිකට් කණ්ඩායම

1975 සිට 1977 දක්වා සිටි ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ඡායාරූපයක්. මෙහි මැද සිටින්නේ දයා අකුරැටියගම විදුහල්පතිතුමායි.ඉදිරි පෙල වමේ සිට

Read More

1996 හර්මන්ලූස් කණ්ඩායම

1996 අප විද්‍යාලයෙන් හර්මන්ලූස් සදහා සහභාගි වූ ශිෂ්‍ය භට කණ්ඩායම පලමු පෙල වාඩිවී වමේ සිට – එච්.ඒ.ටී.ජී.කුමාර,

Read More

රෙස්ට්ලින් ශූරතාවය 1957

විද්‍යාලීය රෙස්ට්ලින් කණ්ඩායමක් පැවති බව මෙම ඡායාරූපය සාක්ෂි දරයි. ඔවුන් 1957 දී සමස්ත ලංකා සහ පළාත් ශූරතාවය

Read More